JÁTÉKSZABÁLYZAT

„Nyerd vissza rendelésed árának 50%-át!”
Weboldali promociós játék
Room Bistro Nyereményjátéka

 

1. Szervezés és lebonyolítás

A promóciós játék szervezője a ZSN Catering Kft. (székhely: 7633 Pécs, Madarász V.u.10-12., adószám: 11549602-2-02) (továbbiakban: „szervező”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A promóciós játék lebonyolítója a Tóth Csaba EV. (székhelye: 7766 Újpetre, Ady Endre utca 57., adószám: 168083641-1-22) (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A promóciós játék időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a Room Bistro weboldalán a www.roombistro.com oldalon.

 

2. Részvételi szabályzat

A Játékban részt vehet minden 16 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási – vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

Nyereményben nem részesülhetnek a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős Room Bistro és a Tóth Csaba EV dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékos a promóciós játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

3. promóciós játék ideje

A nyereményjáték időtartama:
2019. december 1. (vasárnap) 08:00 órától 2019. december 20. (péntek) 16 óráig tart.

Sorsolás időpontja:
2019. december 20. 16 óra – 3 db 50%-os kupon, mely a már előzetesen megrendelt karácsonyi rendelés végösszegéből íródik jóvá.

Nyertesek száma összesen: 3 fő

Nyeremények:
3 db 50%-os kupon, mely a már előzetesen megrendelt karácsonyi rendelés végösszegéből íródik jóvá.

Nyeremény beváltása: 2019. december 24-én a megrendelt ételek átvételekor!

 

4. Eredményhirdetés

A sorsolást követő legkésőbb 24 órán belül.

 

5. A játék menete

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a promóciós játékban és jogosult legyen a nyereményre a roombistro.com oldalon kell leadni karácsonyi ételrendelését. A rendelés leadásával automatikusan részt vesz a nyereményjátékban!

A Játékosoknak a Roombistro weboldalán elérhető online rendeléskor kell elfogadni a játékban való részvételt. Az online regisztrációval, a kívánt tételek megrendelésével , valamint a játék- és az adatkezelési szabályzat elfogadásával vehetnek részt a játékban.

Egy játékos csak egyszer nyerhet!

6. Nyeremények, nyertesek

A promóciós játék során a Játékosok között a 3. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra. A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók. A nyereményekhez esetlegesen tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A nyertesek kiválasztását gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.random.org

A nyertes nevét a Szervező Weboldalán és a Facebook oldalán is közzé teszi legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül. Pótnyerteseket nem hirdetünk, a nyertesek kiesése esetén a nyereményeket egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertes nem jogosult nyeremények átvételére, ha:

  • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 16. életévét;
  • ha az ételekért az átvétel napján nem jelentkezik,
  • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
  • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti – adózáshoz esetlegesen szükséges adatait nem adja meg.

 

7. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel a regisztráció során megadott e-mailen vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremények átvételének részleteit. Amennyiben a nyertesekkel nem sikerül felvenni a kapcsolatot az erre megadott 3 napon belül, a nyertesek nem jogosultak a nyereményre. A nyertesek személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyerteseket személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertesek nem az értesítő üzenetben foglaltaknak megfelelően járnak el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 

8. Nyeremények kézbesítése

A nyereméy átvételének részleteit minden nyertessel az e-mail üzenetben egyeztetjük. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény “felhasználása” meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

9. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen promóciós játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 

10. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével ellentétesen vesznek részt a promóciós játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

11. Vegyes rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a promóciós játék online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a promóciós játékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a szolgáltató weboldalán merültek fel.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

ZSN Catering Kft.
Pécs, 2019. december 1.

ROOM BISTRO & CLUB

A  ROOM Bistro&Club napi kínálatában a fitness, extra menük mellett a képzett, tapasztalt séfcsapatnak köszönhetően a paleo étrend minőségi napi fogásai is megtalálhatók.

Bistro - azaz gyorsan.

A  ROOM Bistro&Club napi kínálatában a fitness, extra menük mellett a képzett, tapasztalt séfcsapatnak köszönhetően a paleo étrend minőségi napi fogásai is megtalálhatók.

 

NYITVATARTÁS

hétfő-péntek: 09.00 -14.30

szombat: 10.00 - 14.30

napi menü: 11:30 - 14:00

 

NAIH szám: 145269/2018
Adatvédelmi tájékoztató >>>

©2018 | web: crætive.hu
tárhely: RackForest Kft.

NAIH szám: 145269/2018
Adatvédelmi tájékoztató >>>

©2018 | web: crætive.hu
tárhely: RackForest Kft.

2020